“Sammen for livet” – et prosjekt basert på sosialt entreprenørskap

Treschow-Fritzøe støtter unikt prosjekt som skal bidra til at innsatte i norske fengsler kommer seg videre i utdanning og jobb etter soning.

Sammen for livet. Anja Hammereng-Edin, Jørn Lier Horst, Tobias Hofsøy, Michael Stang Treschow, Trond Evensen, Dan Ruben Aakre og Hans-Jørgen Johnsen.

«Sammen for livet». Anja Hammerseng-Edin, Hans-Jørgen Johnsen, Trond Evensen, Dan Ruben Aakre, Michael Stang Treschow, Jørn Lier Horst og Tobias Hofsøy
Foto: Bjørn Jakobsen

 

Prosjektet kommer etter initiativ fra flere aktører i Larvik, hvor arbeidsmarkedsbedriften iFokus er sentral – sammen med Trond Einar Evensen som etter lange fengselsopphold kjenner miljøet fra innsiden og vet hvor krevende det er å få til vellykket rehabilitering.

Forfatteren Jørn Lier Horst og håndballspilleren/foredragsholderen Anja Hammerseng-Edin støtter også prosjektet, og er sammen med Treschow-Fritzøe AS medeiere i det nyetablerte selskapet Sammen For Livet AS.

«Jeg synes dette er et flott initiativ og et spennende prosjekt», sier Michael Stang Treschow. «Det er viktig å hjelpe de som virkelig er motivert til å komme seg ut av en vanskelig situasjon. Da Trond Einar kontaktet meg fant jeg raskt ut at dette var noe vi i Treschow-Fritzøe skulle være med på», fortsetter han. «Selskapene i konsernet gjør det bra, og det gir oss mulighet til å bidra som samfunnsaktør.

Treschow-Fritzøe har gjennom mange år videreutviklet virksomheter og skapt arbeidsplasser, og jeg tror «Sammen For Livet» på sin måte kan gjøre for det samme denne målgruppen. Jeg håper  prosjektet vil vise vårt sosiale engasjement på en positiv måte», sier Treschow.

 

Michael Stang Treschow og  Trond Evensen

Michael Stang Treschow og  Trond Evensen                                
Foto: Bjørn Jakobsen

 

«Sammen For Livet» er finansiert av det nystartede selskapet, hvor Stang Treschow er styreleder og Lier Horst og Hammerseng-Edin er styremedlemmer. iFokus sin administrerende direktør Hans-Jørgen Johnsen er daglig leder i selskapet, og jobbkonsulent/tidligere fengselsbetjent Tobias Hofsøy i iFokus er en viktig ressurs for prosjektet.

 

Anja Hammerseng-Edin og Jørn Lier Horst

Anja Hammerseng-Edin og Jørn Lier Horst
Foto: Bjørn Jakobsen

 

Mer informasjon om prosjektet nedenfor.

 

 


SAMMEN FOR LIVET


 

Bakgrunn

«Sammen for livet» skal vise at kreativitet, hardt arbeid og troen på mennesker, kan skape noe unikt. Et møte høsten 2015 mellom Tobias Hofsøy og Trond Einar Evensen var starten på noe som forhåpentligvis skal bli et nasjonalt tilbud til innsatte i norske fengsler.

Ideen bak «Sammen for livet» kan oppsummeres som følger:

 • Etablere et tilbud til innsatte som ønsker å komme tilbake i jobb/utdanningsløp etter modell av det iFokus gjør i dag – dvs. all arbeidspraksis eksternt basert på jobbsøkers/innsattes ønsker, ferdigheter og forutsetninger.
 • Tilbudet skal være individuelt og basere seg på karriereveiledning, motivasjonskurs og samtaler som gjennomføres inne i fengselet i forbindelse med soning.
 • Innsatte som soner i «åpne» fengsler kan begynne «eksterne» utdanningsløp 2 år før planlagt løslatelse, og arbeidspraksis 1 år før planlagt løslatelse.

 

Eierskap – sosialt entreprenørskap

Fra høsten 2015 og frem til i dag har «Sammen for livet» vært organisert som et prosjekt i iFokus AS. Trond Evensen avsluttet sitt attføringsløp 1. februar 2016, og ble fra samme tidspunkt leid inn til iFokus AS som erfaringskonsulent for å ta prosjektet «Sammen for livet» over i neste fase sammen med Tobias Hofsøy. I tillegg er Dan Ruben Aakre engasjert for å ta hånd om markedsføring og profilering, i tillegg til foredrag sammen med Trond Evensen.

Sammen for livet AS ble etablert i april 2016, og prosjektet vil bli flyttet over fra iFokus AS til dette selskapet i løpet av mai måned.

 

Selskapet Sammen for livet AS har følgende eiere: 

 • Michael Stang Treschow ved Treschow-Fritzøe AS
 • Jørn Lier Horst
 • Anja Hammerseng-Edin

 

Selskapet styre:

 • Styrets leder Michael Stang Treschow
 • Styremedlem Anja Hammerseng-Edin
 • Styremedlem Jørn Lier Horst

 

Anja Hammerseng-Edin, Michael Stang Treschow og Jørn Lier Horst

Anja Hammerseng-Edin, Michael Stang Treschow og Jørn Lier Horst
Foto: Bjørn Jakobsen

 

Samarbeidspartnere

«Sammen for livet» ønsker å bygge opp et nettverk av samarbeidspartnere som kan bidra faglig på de områdene vi mener er viktig for å lykkes med prosjektet.

Når det gjelder faglig innhold samarbeider vi med følgende:

 • Bastøy fengsel – Norges største lavsikkerhetsfengsel (115 plasser)
 • Søndre Vestfold fengsel – Berg (48 plasser – lavsikkerhet), Larvik (16 plasser forbeholdt unge – høyt sikkerhetsnivå) og Sandefjord (13 plasser forbeholdt kvinner – lavt sikkerhetsnivå)
 • Politiet Vestfold
 • Psykolog
 • Rus
 • NAV Vestfold – ansvarlig for kriminalomsorgen
 • Kriminalomsorgen
 • Pårørende/nettverk
 • Bolig

Av ovennevnte har Bastøy fengsel vært en viktig samarbeidspartner i utformingen av konseptet siden oppstarten høsten 2015. Det er også ved dette fengselet prosjektet har kommet lengst i å få fram til aktuelle kandidater. Parallelt med dette arbeidet så har prosjektet jobbet med arbeidsgivere i Vestfold som er interessert i samarbeid med «Sammen for livet».

Sammen for livet AS har et nasjonalt ambisjonsnivå. I oppstartsfasen – de første 2-3 årene – vil imidlertid fokus være på Buskerud, Vestfold og Telemark (Kriminalomsorgen region sør).

Av disse 3 fylkene er det Vestfold som har den dominerende andelen åpne soningsplasser som er en viktig forutsetning for dette prosjektet:

 • Åpne soningsplasser – Buskerud
  Hassel fengsel – 26 plasser
 • Åpne soningsplasser – Vestfold
  Hof fengsel – 109 plasser
  Bastøy fengsel – 115 plasser
  Berg fengsel – 48 plasser
  Sandefjord fengsel – 13 plasser (kvinner
 • Åpne soningsplasser – Telemark
  Ingen

Som det fremgår av ovennevnte er Vestfold et ideelt fylke å starte et slikt prosjekt. Antall åpne soningsplasser er mange, korte geografiske avstander samt et oversiktlig næringsliv hvor vi har god kunnskap/samarbeid. Korte geografiske avstander mellom fengsler og arbeidsplass/skole er spesielt viktig i forbindelse med den praktiske gjennomføringen av det planlagte prosjektet. Bastøy fengsel har for eksempel krav – basert på nasjonale retningslinjer – om at den innsatte må være tilbake i fengselet innen kl 19.00 i forbindelse med utdanning/arbeidspraksis. For at dette skal la seg gjøre må det være korte avstander som i Vestfold.

Daglig leder i Sammen for livet AS vil være Hans-Jørgen Johnsen. Tobias Hofsøy og Trond Evensen vil være hovedansvarlig for ha ansvar for den operative del av virksomheten. Dan Ruben Aakre og Anja Hammerseng-Edin vil bidra inn i praktiske gjennomføringen basert på sine spesifikke fagområder. Samlet blir dette et unikt og meget sterkt faglig team.

Prosjektet/selskapet Sammen for livet AS vil leie kontor i Elveveien 36 – 3. etg. (lokalene til iFokus AS).

Det vil bli etablert en samarbeidsavtale mellom Sammen for livet AS og iFokus AS som sikrer begge selskaper faglig utvikling og gjensidig ressurser.

 

"Sammen for livet". Tobias Hofsøy, Anja Hammerseng-Edin, Hans Jørgen Johnsen, Trond Evensen, Michael Stang Treschow, Dan Ruben Aakre og Jørn Lier Horst

«Sammen for livet». Tobias Hofsøy, Anja Hammerseng-Edin, Hans Jørgen Johnsen, Trond Evensen, Michael Stang Treschow, Dan Ruben Aakre og Jørn Lier Horst
Foto: Bjørn Jakobsen

 

Økonomi/finansiering  

Slik vi ser det vil inntektssiden i prosjektet være avhengig av dokumenterte resultater knyttet til å få tidligere innsatte i jobb/utdanningsløp. Derfor jobber vi med å se på inntektssiden i et kort og langt perspektiv. På kort sikt (1-2 år) vil selskapet måtte påregne å bli finansiert gjennom prosjektmidler og egenkapital (private investorer/sosiale entreprenører). På lengre sikt vil det være store muligheter å få dette prosjektet finansiert gjennom offentlige midler hvis vi kan dokumentere resultater.

Den enkelte innsatte vil ha lønn/dagpenger i fengslet, men vil kunne motta delvis lønn i en arbeidspraksis. Når denne lønnen overstiger et visst beløp vil den enkelte måtte betale noe tilbake til fengslet for livsopphold. Hvis det ikke foreligger arbeidsavtale ved avslutning av soningen vil man på ordinær måte måtte søke NAV om trygdeytelser iht. krav/forutsetninger.

Gjennom ovennevnte eierstruktur er selskapet sikret finansiering fram til sommeren 2017. Dette er unikt, og viser hvordan private investorer, engasjerte ansatte og næringslivet kan samarbeide for å etablere et tilbud til innsatte som samfunnsmessig vil gi store gevinster.

Sammen for livet AS er unikt nasjonalt, og vil kunne sette Larvik «på kartet» i forhold til sosialt entreprenørskap.

Fritzøe Eiendom

Med historien i veggene fylles gamle industrieiendommer med ny og skapende virksomhet.

 

Les mer …

Fritzøe Skoger

Som en av Norges største skogeiendommer, er Fritzøe Skoger en viktig arena for næring, biologisk mangfold og rekreasjon.

 

Les mer …

Fritzøe Engros

En solid aktør i jevn vekst

 

Les mer …

Lundhs

Med larvikitt som Norges nasjonalstein, har Lundhs et eksklusivt produkt med hele verden som marked.

 

Les mer …

ceos

CEOS

CEOS AB har sitt hovedkontor i Forserum. Selskapet er i hovedsak rettet mot det svenske industrimarkedet.

 

Les mer …

ljungberg fritzoe

Ljungberg Fritzøe

Ljungberg Fritzøe leverer kostnadseffektive og skreddersydde logistikkløsninger med et sterkt fokus på den svenske byggematerialehandelens behov.

 

Les mer …

CONCENT

CONCENT leverer markedsledende programvare for inkassobransjen i Norden.

 

Les mer …

Bil i snø

AUTOXO

AUTOXO importerer og selger nyere biler innen segmentene sportsbiler og premium SUV, og leverer tilhørende verkstedtjenester, service og markedsaktiviteter av høy kvalitet.

 

Les mer …