FRITZØE SKOGER SØKER OMDANNING TIL AKSJESELSKAP

Norsk skogbruk har flere utfordringer etter strukturendringene i treforedlingsindustrien, og næringen arbeider aktivt med nye muligheter i det grønne skiftet. Nå velger Fritzøe Skoger å ta grep for å være bedre rustet til å møte utfordringene.

-Fritzøe Skoger vil som betydelig aktør i næringen møte utfordringene offensivt. Omdanning til aksjeselskap under Treschow-Fritzøe vil gjøre at vi står sterkere rustet til dette arbeidet, sier eier Michael Stang Treschow.

Norges største

Fritzøe Skoger er en av Norges største eiendommer med et areal på 615.000 dekar.
Tømmeravvirkningen er på over 70.000 kubikkmeter årlig. I tillegg omfatter virksomheten utleie av eiendommer, kraftproduksjon, mineralutvinning og utmarksvirksomhet knyttet til jakt, fiske og friluftsliv. Fritzøe Skoger eies av Michael Stang Treschow i et enkeltpersonsforetak.

 

Mer effektiv drift

Størrelsen på eiendommen og spennet i virksomheten stiller store krav til effektiv drift, omstillingsevne, organisering og finansiering for å oppnå bærekraftig forvaltning.

 -Forutsetningene for å lykkes med dette vil bli vesentlig styrket ved en omdanning. Den vil gjøre at Fritzøe Skoger inngår som en del av Treschow-Fritzøe gruppen, og sikre tett tilknytning til gruppens finansieringsrammer og administrative ressurser. I tillegg vil vi fortsette det gode samarbeidet vi har hatt med lag og foreninger som er brukere av eiendommene, sier Michael Stang Treschow.

 

Vil bidra videre

Fritzøe Skoger har nå startet det praktiske og formelle arbeidet med sikte på omdanning til aksjeselskap.

-Vi har tro på at positiv holdning hos de ansvarlige myndigheter vil gi oss konsesjon. Dette vil styrke Fritzøe Skogers muligheter til lønnsom videreutvikling. Det vil også gjøre at vi fortsatt kan bidra aktivt til skognæringens utvikling framover, avslutter Michael Stang Treschow.

 

Fritzøe Eiendom

Med historien i veggene fylles gamle industrieiendommer med ny og skapende virksomhet.

 

Les mer …

Fritzøe Skoger

Som en av Norges største skogeiendommer, er Fritzøe Skoger en viktig arena for næring, biologisk mangfold og rekreasjon.

 

Les mer …

Fritzøe Engros

En solid aktør i jevn vekst

 

Les mer …

Lundhs

Med larvikitt som Norges nasjonalstein, har Lundhs et eksklusivt produkt med hele verden som marked.

 

Les mer …

ceos

CEOS

CEOS AB har sitt hovedkontor i Forserum. Selskapet er i hovedsak rettet mot det svenske industrimarkedet.

 

Les mer …

ljungberg fritzoe

Ljungberg Fritzøe

Ljungberg Fritzøe leverer kostnadseffektive og skreddersydde logistikkløsninger med et sterkt fokus på den svenske byggematerialehandelens behov.

 

Les mer …

CONCENT

CONCENT leverer markedsledende programvare for inkassobransjen i Norden.

 

Les mer …

Bil i snø

AUTOXO

AUTOXO importerer og selger nyere biler innen segmentene sportsbiler og premium SUV, og leverer tilhørende verkstedtjenester, service og markedsaktiviteter av høy kvalitet.

 

Les mer …